Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e-shop” alebo „internetový obchod”) umiestneného pod doménou www.rau-cosmetics.sk je:

Muni s.r.o., Jégého 17/220, 82108 Bratislava

IČO: 53310438

DIČ: 

Bankové spojenie:  

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 148652/B       

E-mail: info@rau-cosmetics.cz

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 
(ďalej len „predávajúci”)

Článok I – Pojmy

1.1. Predávajúcim je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom internetového obchodu predáva tovar.

2.2. Spotrebiteľ je Fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne, a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

1.3. Tovarom sa rozumie tovar, ktorý je možné zakúpiť v internetovom obchode.

1.4. Celková cena je uvedená v Objednávke, t.j. cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a cena Dopravy.

1.5. VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky.

 

Článok II – Objednávka a uzavretie zmluvy

2.1. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope. Objednávku spotrebiteľ ukončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby”. Pred odoslaním má spotrebiteľ k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom pri odoslaní objednávky potvrdí oboznámenie sa s týmito VOP. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou úhrady“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

- vlastnostiach Tovaru,
- celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

2.2 Popis Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri Tovare. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

2.3. Pri nákupe Tovaru v E-shope sa  spotrebiteľ prihlási prostredníctvom svojho účtu alebo jednorázovou registráciou a vyplní údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Údaje, ktoré vyplnil budú bezpečne uložené v elektronickej databáze E-shopu. Spotrebiteľ môže registráciu kedykoľvek zrušiť. Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu užívateľskému kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope. V prípade jednorázovej registrácie budú údaje po ukončení objednávky vymazené z databázy.

2.4. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

- potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke

- VOP

- vzor formuláru na odstúpenie od zmluvy

2.5. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 2.4 VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 2.4 VOP.

Článok III –Ceny a platby

3.1. Predávajúci nie je platiteľ DPH.

3.2. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v E-shope sú bez ceny Dopravy tovaru.

3.3. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v E-shope alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch v internetovom obchode, individuálne zľavy pre Spotrebiteľa alebo iné zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

3.4. Platiť za tovar môže Spotrebiteľ nasledovne:
a) ​ bankovým prevodom na účet uvedený v Objednávke,
b) ​ kartou prostredníctvom platobnej brány (poskytovateľ je tretia strana)
c) ​ dobierkou,
d)  Paypal.
Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok.
​Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

3.5. ​Platba je možná iba v mene EUR.

 

Článok IV – Doručenie tovaru

4.1. Predávajúci dodá tovar v lehote uvedenej pri objednanom produkte. Dodacia lehota začína plynúť dňom pripísania platby na účet predávajúceho, v prípade dobierky dňom vytvorenia objednávky v E-shope.

4.2. Spotrebiteľ si môže prevziať tovar nasledovne:

a) ​prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS (doručenie na zadanú adresu, poplatok v rámci Slovenskej republiky vo výške 4€, v prípade zaslania do Českej republiky vo výške 5,50€ )

​​4.3. Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie.

4.4. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Spotrebiteľ neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si Spotrebiteľ tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od spotrebiteľa požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

4.5. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na Spotrebiteľa rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

4.6. Pri prevzatí zásielky je Spotrebiteľ povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je Spotrebiteľ oprávnený zásielku neprevziať

Článok V – Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

5.1. Spotrebiteľ je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa:
a) ​uzavretia zmluvy;
​b) kedy Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
c) ​kedy Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
d) ​kedy Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
​e) kedy Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

5.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Predávajúceho uvedenú vyššie. Na tento účel môže Spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky a ktorý je aj prílohou týchto VOP. Spotrebiteľ môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

5.3. Po odstúpení od zmluvy budú Spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak Spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú Spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude Predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Spotrebiteľ použil pri platbe, ak Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5.4. Platba za tovar bude Spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14- dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru na prevádzku znáša Spotrebiteľ.

5.5. Ak Spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Predávajúcemu oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

5.6. Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
​b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa;
c) ​predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Článok VI–  záruka a reklamačný poriadok

 

6.1. Ustanovenia záruky a reklamačného poriadku boli spracované podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

6.2. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Spotrebiteľovi predaný v poškodenom transportnom obale, je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Spotrebiteľa na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Spotrebiteľa.

6.3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Spotrebiteľom.

6.4. Predávajúci poučil spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a Spotrebiteľ mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

6.5. Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude Spotrebiteľovi spolu s tovarom doručené vyrozumenie o reklamácii. Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Spotrebiteľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

6.6. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.7. Reklamácia sa uplatňuje elektronicky na info@rau-cosmetics.sk , prípadne poštou na adrese: Martina Zwingerová, Jégého 17, 82108 Bratislava

6.8. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Spotrebiteľ tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru. V prípade prepravy krehkého Tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.
6.9. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:

 

  • porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú
  • používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru

Článok VII– Ostatné ustanovenia

 

7.1. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Subjektom riešenia sporov mimosúdnou cestou je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, 
resp. iná príslušná oprávnená osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (zoznam je dostupný na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show).

7.2. ​Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

7.3. ​Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.4. ​Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP.

 

7.5. ​Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

7.6. ​Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 11.11.2020