Formulář odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

- Komu .............. [Prodávající doplní své jméno, příjmení a adresu místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem, obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, případně faxové číslo a e-mailovou adresu]:

- Tímto oznamuji / oznamujeme (*), že odstupuji / odstupujeme (*) od smlouvy na toto zboží / od smlouvy o poskytnutí této služby (*): ..............

- Datum objednání / datum obdržení (*) ..............

- Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů (*) ..............

- Adresa spotřebitele / spotřebitelů (*) ..............

- Podpis spotřebitele / spotřebitelů (*) (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ..............

- Datum ..............

(*) Nehodící se škrtněte.