Vrácení zboží

Vrácení zboží
Spotřebitel své právo odstoupit od smlouvy podle bodu 1 tohoto článku VOP použije následovně:

a) písemně na adrese sídla Prodávajícího uvedené výše nebo

b) e-mailem na adrese info@rau-cosmetics.sk

Spotřebitel je na odstoupení od smlouvy podle bodu 1 tohoto článku VOP oprávněn použít formulář, který mu Prodávající zašle spolu s objednávkou.

Při odstoupení od smlouvy podle bodu 1 tohoto článku VOP nese náklady na vrácení Zboží Spotřebitel, a to včetně nákladů na vrácení Zboží, který není možné vzhledem k jeho povaze vrátit prostřednictvím pošty.

Vrácené Zboží nesmí být poškozen a musí být zaslán Prodávajícímu s dokladem o koupi, s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. Za snížení hodnoty Zboží, které nevzniklo běžným opotřebením během používání ve lhůtě pro odstoupení podle bodu 1 tohoto článku VOP, odpovídá Spotřebitel.

Prodávající ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení odstoupení Spotřebitele podle bodu 1 tohoto článku VOP vrátí Spotřebiteli platby, které s odstoupením od smlouvy souvisejí a které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí Spotřebiteli platbu podle předchozí věty stejným způsobem, jaký byl použit Spotřebitelem při platbě za Zboží, pokud se Spotřebitel s Prodávajícím nedohodnou jinak. Náklady na dopravu, dodání a poštovné však Prodávající zákazníkovi hradí pouze v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení, který je nabízen Prodávajícím, bez ohledu na to, jaký způsob doručení si zvolil Spotřebitel. Prodávající není povinen vrátit Spotřebiteli platbu dříve, než mu je doručen Zboží nebo jak mu Spotřebitel prokáže, že mu zaslal Zboží zpět.